Menors d’edat

Les persones menors de 18 anys poden assistir al Feslloc 2024, d’acord amb les condicions que tot seguit s’enumeren. Per favor, llegiu-les detingudament:

 • Les persones menors d’11 anys podran entrar al Feslloc de forma gratuïta, sempre que vagen acompanyades per la mare, el pare, tutor-a legal o persona adulta responsable en qui deleguen. Per beneficiar-se d’aquesta mesura, caldrà que qui acompanye a les persones menors presente davant l’organització un document legal (DNI, llibre de família…) que ho acredite de manera fefaent.
 • Les persones que tinguen 12 anys o més abonaran el preu íntegre establert per a cada tipus d’entrada i/o abonament.
 • Les persones menors de 16 anys hauran d’anar sempre acompanyades de la mare, el pare, tutor-a legal o persona adulta responsable en qui deleguen i se’n faça càrrec.
 • Les persones que tinguen 16 o 17 anys d’edat podran accedir al recinte del Feslloc sense la companyia d’una persona adulta, sempre i quan presenten en taquilla la preceptiva autorització de la mare, el pare, tutor-a legal o persona adulta responsable que es faça responsable de les seues accions mentre aquests persones de 16 o 17 anys es troben al Feslloc.
 • En tots els casos, les persones menors de 18 anys hauran de portar el DNI (o document equivalent) sempre damunt.
 • La mare, el pare, tutor-a legal o persona adulta responsable de la persona menor d’edat haurà de signar una autorització per la qual es fa responsable del fill/ de la filla i de les seues accions mentre aquest/a es trobe a les instal·lacions municipals habilitades per al festival (zona d’acampada, piscina, recinte de concerts, etc).
 • Si, durant el festival,  la persona acompanyant és el pare, mare o tutor-a legal: tant el menor com l’acompanyant hauran de presentar el DNI, llibre de família, passaport d’ambdós o document legal que acredite la relació paternofilial o de responsabilitat sobre la persona menor d’edat.
 • Si l’acompanyant no és el pare, mare o tutor legal: l’acompanyant haurà de presentar l’autorització d’assistència per part del pare, mare o tutor-a legal de la persona menor d’edat, acompanyada de fotocòpia de DNI, llibre de família o passaport d’ambdós (acompanyant i menor).
 • L’incompliment d’algun dels requisits anteriors podrà motivar l’expulsió del recinte i no donarà dret a reemborsament de l’import abonat per l’entrada.
 • El pare, mare o tutor legal de persones menors d’edat, pel fet d’assistir amb el seu fill o filla al Feslloc, o pel fet d’autoritzar que hi assistisquen, donen el seu consentiment a l’Associació Feslloc (organitzadora del festival), l’Ajuntament de Benlloc i Escola Valenciana (entitats col·laboradores) a enregistrar i difondre imatges i àudios, fer fotografies, editar productes audiovisuals, elaborar material gràfic…, en les quals aparega el seu fill/ la seua filla/ la persona menor de la qual és tutor-a legal, en el marc de les activitats pròpies del festival, sempre sense cap finalitat lucrativa. Aquestes imatges es podran difondre en el web i les xarxes socials de l’Associació Feslloc, Escola Valenciana i l’Ajuntament de Benlloc, per a difondre i donar visibilitat al Feslloc 2024.
 • Cap persona (adulta o menor d’edat) podrà accedir als espais del Feslloc sense haver adquirit l’entrada o l’abonament i sense la preceptiva polsera acreditativa.

Està prohibida la venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys. d’acord amb la normativa vigent.