Condicions generals

Termes i condicions generals de venda d’entrades i accés aplicables al Feslloc 2024

Els termes i condicions generals que s’indiquen a continuació seran aplicables en el cas d’haver adquirit una entrada o abonament per poder assistir i accedir al Feslloc 2024.

Condicions generals

L’adquisició de l’entrada i/o abonament del Feslloc 2024 suposa l’acceptació de les condicions següents:

1.1. Adquisició d’entrades/abonaments i accés

Una vegada adquirida l’entrada o l’abonament (des d’ara utilitzarem el terme “entrada” per a referir-nos, indistintament, a entrades de dia o a abonaments de 2 o 3 dies) per la persona usuària, no s’admetran canvis o devolució de l’import efectuat.

L’organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida en la plataforma de venda habilitada per a la compra d’entrades del Feslloc. No està permesa la revenda de l’entrada. L’organització del festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua o robatori de l’entrada.

En fer el pagament de l’entrada per al festival, les teues dades queden automàticament facilitades a l’empresa que gestiona el pagament per targeta i al banc.

L’entrada dóna dret a accedir al recinte de concerts a qualsevol hora, a partir del moment d’obertura de portes del festival. El personal de seguretat col·locarà una polsera a totes les persones assistents, la qual s’haurà de portar visible i en bones condicions durant tot el festival. No està permesa l’estada al recinte de concerts i a la zona d’acampada (pineda) sense la polsera. 

Una vegada bescanviada l’entrada per la polsera, es podrà entrar i eixir del recinte musical sense cap limitació, i sense cap taxa de reingrés, fins a l’hora de finalització dels concerts determinada per l’organització.

1.2. Menors d’edat

Consultar la pàgina menors d’edat

1.3. Entrades i revenda

L’Organització no garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida en la plataforma oficial de venda d’entrades. 

L’Organització del Festival no assumeix cap responsabilitat en cas de pèrdua, robatori, furt de l’entrada o per no complir amb els requisits del punt de venda o, si escau, aplicacions que, a criteri de l’Organització, siguen necessàries per a l’accés al festival.

La persona beneficiària de l’entrada, o la persona a nom de la qual es personalitza l’entrada, assumeix tota la responsabilitat en cas que la seua entrada es presente per duplicat, i perdrà tots els drets que aquesta li atorga per poder accedir al Festival. 

Només serà vàlida la primera entrada que haja estat presentada i de la qual s’haja validat el codi. Qualsevol entrada amb el mateix codi, que siga presentada posteriorment, serà totalment invàlida. No està permesa la revenda de l’entrada.

El codi de la teua entrada permet l’accés al Festival una sola vegada. És responsabilitat teua custodiar-lo i evitar que puga ser duplicat. No publiques la teua entrada a les xarxes socials, no la imprimisques en llocs no segurs i guarda-la fora de l’abast de terceres persones o, si escau, custodia degudament les dades d’accés a l’aplicació que puga ser d’aplicació a criteri de l’Organització, que siga necessària per a l’accés al Festival.

Si facilites dades d’un acompanyant, t’obligues a informar i obtenir el consentiment per al tractament de les seves dades, que queden subjectes a la nostra política de privacitat.

1.4. Cancel·lació, alteració o suspensió

La cancel·lació, total o parcial, del Feslloc per causes fortuïtes o de força major no imputables a l’organització no donarà lloc a la devolució de l’import de l’entrada/l’abonament, excepte en els casos en què així s’establisca legalment. La cancel·lació, si fora el cas, haurà de ser comunicada oportunament per les xarxes socials del Feslloc i, si fora possible, a través dels correus electrònics de les persones que hagen adquirit l’entrada.

Quan així procedisca, l’adquirent de l’entrada podrà sol·licitar el reemborsament de l’import de la mateixa en el termini no superior a quinze (15) dies, a comptar des de la data en què siga efectiva la cancel·lació de l’esdeveniment i en la forma especificada per l’organització a aquest efecte. L’organització podrà oferir a l’adquirent, en substitució del reemborsament, un val substitutori per a l’entrada a un esdeveniment posterior de característiques similars al cancel·lat, sense cap cost addicional, que en tot cas quedarà sotmés a l’acceptació de la persona adquirent.

En el cas que l’adquirent no acceptara el val substitutori referit, l’organització procedirà a la devolució de l’import pagat per l’adquirent per l’entrada a l’esdeveniment, excepte les despeses incorregudes, conforme al procediment establert per l’organització a aquests efectes.

No es generarà el dret de devolució de l’import de les entrades en aquells supòsits en què la suspensió o modificació es produïsca una vegada començat l’esdeveniment i es dega a causa fortuïta o de força major.

L’Organització es reserva el dret d’alterar o modificar el programa en cas de cancel·lació de la presència d’un artista, siga quin siga aquest, per causes alienes a l’Organització o per discrepàncies amb les condicions inicialment pactades entre promotora i Organització. Si es donara aquesta situació, l’Organització farà tots els esforços per tractar de programar altres artistes en substitució dels cance·lats.

L’alteració del programa no constituirà una modificació essencial a l’efecte de la devolució ni total ni parcial de l’import de les entrades, mentre no comporte una afectació de més del cinquanta per cent del programa previst, amb independència de l’artista l’actuació del qual haja estat cancel·lada.

1.5. Seguretat

L’Organització declara complir amb la legislació vigent en matèria de seguretat i posarà les mesures oportunes per garantir la seguretat de les persones assistents. Qualsevol mena d’agressió, robatori o conducta delictiva haurà de ser posada en coneixement immediat del personal de seguretat, que prendrà les mesures que considere oportunes en vista dels fets esdevinguts. No obstant això, l’Organització no es farà responsable ni directament ni indirectament de les agressions, robatoris, etc., que en el seu cas es produisquen i que hauran de ser denunciades davant les autoritats competents.

1.6. Aliments i begudes

Dins del recinte de concerts només es podrà consumir la beguda i el menjar adquirit en els punts autoritzats de venda d’aliments i begudes. En conseqüència, no està permesa l’entrada de menjar ni beguda al recinte de concerts.

En la resta d’espais del Feslloc (pineda, espais comuns, etc) està permés que les persones assistents consumisquen aliments i begudes, independentment que s’hagen adquirit o no en l’esmentada zona de concerts.

No està permesa l’entrada de cap envàs o objecte que l’organització considere perillós o nociu. De fet, l’envàs autoritzat per a ingerir beguda dins de la zona de concerts serà el got reutilitzable que l’organització pose a disposició del públic assistent, al preu d’1€/unitat (import no retornable).

1.7. Restriccions, normativa, sentit comú

Està prohibida la venda d’alcohol a menors de 18 anys, d’acord amb la legislació vigent.

La llei prohibeix el consum de substàncies estupefaents. És la teua responsabilitat complir amb la llei.

No es permet l’entrada de material pirotècnic al recinte, així com qualsevol altre objecte que l’Organització considere perillós o molest per al correcte desenvolupament de l’espectacle. El fet d’intentar entrar-ne pot suposar la no admissió al festival i la pèrdua de l’import de l’entrada.

Per respecte a l’extrema sensibilitat dels animals al volum de la música, només està permesa l’entrada de gossos guia o assistència mèdica.

1.8. Enregistrament i/o reproducció d’imatges i/o vídeo

El públic assistent podrà ser filmat i fotografiat per l’organització, i aquests suports gràfics i/o audiovisuals podran ser utilitzats per l’organització amb l’únic propòsit de promocionar el festival. En el cas que el portador de l’entrada desitge retirar la seua autorització a l’organització del festival, podrà fer-ho adreçant un escrit, de manera fefaent al correu electrònic: comunicacio@feslloc.com o a l’adreça postal: Carrer del Mestre Ortega, 4. 12181 Benlloc (la Plana Alta).

L’assistent reconeix que podrà aparèixer a imatges preses dins del Festival per diferents mitjans per a la seua posterior difusió informativa i n’autoritza aquest ús, que serà responsabilitat de cada mitjà. Les imatges poden aparèixer a Internet, fet pel qual la seua difusió pot no ser controlada.

Queden reservats tots els drets d’imatge i de la propietat intel·lectual. Queda prohibida qualsevol filmació, enregistrament o reproducció a l’interior del Festival excepte autorització expresa de l’Organització.

1.9. Denegació d’accés

L’Organització denegarà l’accés al Feslloc a la persona assistent, si concorre qualsevol de les circumstàncies següents:

  • L’entrada està incompleta, trencada, amb indicis de falsificació o, si s’escau, no disposa de l’entrada en l’aplicació mòbil corresponent. 
  • L’assistent manifesta una actitud violenta o que incite públicament a l’odi, la violència, o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, especialment, a l’assistent que es comporte de manera agressiva o provoque disturbis a l’exterior o a l’entrada, al que porte armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals o qualsevol altre objecte prohibit per l’Organització i al que porte robes, objectes o símbols que inciten a la violència o suposen apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts en la llei. 
  • L’assistent presenta símptomes d’embriaguesa o d’estar consumint o haver consumit drogues o substàncies estupefaents.
  • L’exercici del dret d’admissió no comportarà, en cap cas, la denegació d’accés a l’assistent per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra circumstància o condició personal o social.
  • A l’entrada al Festival, l’assistent pot estar subjecte a un registre segons la llei. 
  • No està permesa l’entrada d’objectes que puguen ser considerats perillosos per l’Organització o estiguin prohibits per la normativa vigent.

Així les coses, per motius de seguretat, no estarà permès accedir al recinte de concerts amb objectes que, objectivament parlant, no calga portar en el transcurs d’un concert, com ara cascos de moto, motxilles de grans dimensions o altres que l’organització considere impropis o innecessaris.

Igualment, tampoc està permés accedir-hi amb ampolles, llaunes, punters làser, equips fotogràfics o de vídeo professionals (excepte persones autoritzades), drons i armes de qualsevol mena. 

1.10. Consentiment implícit

L’adquisició de l’entrada i la lliure decisió d’assistir al Feslloc 2024 presuposa l’acceptació de les condicions de compra i d’accés, determinades per l’Associació Cultural Feslloc, entitat promotora del festival.

Identificació de la promotora

L’Associació Cultural Feslloc és una entitat sense finalitat lucrativa, degudament constituïda i inscrita en el registre d’associacions de la C. Valenciana.

Associació Cultural Feslloch

CIF: B-61978987

Adreça: c/ Mestre Ortega, 4.  12181 Benlloc (la Plana Alta)

comunicacio@feslloc.com
Twitter Facebook Instagram